Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng xin thông báo về việc thay đổi tên và mẫu dấu Công ty từ ngày 03/04/2023, cụ thể như sau: